Tag archieven: vernatting

Overnachten tussen weidevogels op Marken

Na ons tripje in februari naar Portugal wilden we in maart nog meer grutto’s en zodoende komen we uit bij de hut op Marken. Vanuit een houten Pipo de clown wagen weidevogels fotograferen zoals grutto, watersnip en tureluur. Je kunt er bovendien blijven overnachten. Een nachtje omringd door weidevogels. Wat wil je nog meer? Op naar Marken dus!

Weidevogels dichtbij

Jaren geleden gebruikte ik het houten onderkomen al eens. Er was toen nog geen sprake van verhuur via Wildernistrek. Het was toen al spectaculair, dus is het onderhand wel tijd voor nog een bezoek aan deze

Thee zetten op de butagasfles. (foto; Jacques van der Neut)

fotohut. De hut wordt verhuurd vanaf maart tot en met begin juni; de tijd die interessant is voor de grutto en andere weidevogels. We worden met onze foto-uitrusting en slaapzakken naar de fotohut gebracht en we gaan ons installeren. Binnen is het met twee personen te doen, het is af en toe wel een beetje passen en meten, maar ja, wat maakt dat uit. In deze hut zitten houten luiken die je open kunt schuiven en op de vloer liggend kun je diverse soorten weidevogels fotograferen. Vanwege het lage standpunt is het in zo’n geval heel makkelijk een hoekzoeker te gebruiken, of een uitklapbaar schermpje is natuurlijk ook heel handig. Er lopen de nodige grutto’s, maar die blijven nog een beetje op afstand. Gelukkig heb ik onderweg naar Marken een Canon RF converter 1.4x gehaald en die komt hier nu in combinatie met de Canon RF 100-500mm heel goed van pas.

Geen stroom

Behalve grutto’s zien we ook kemphanen, tureluurs, kieviten en scholeksters aangevuld met de nodige eenden zoals bergeend, krakeend, zomertaling en wintertaling. Prachtig om ongestoord die vogels te

Een mannetje zomertaling zwemt rakelings langs de hut. (foto; Jacques van der Neut)

kunnen observeren en te fotograferen. Het geeft ook een inzicht in specifiek gedrag zoals vechten, dreigen of paren. Een mannetje tureluur wil paren en begint met zijn vleugels te slaan en zenuwachtig te fluiten, op zo’n korte afstand zie je ook heel goed het verschil tussen man en vrouw grutto. Het wijfje heeft een langere snavel maar het mannetje heeft zeker in deze tijd een veel warmer getint verenpak. Er komt ook een watersnip voorbij; waar zie je die zo dichtbij? De vogel steekt regelmatig de snavel in de weke prut. In het avondlicht staan er meerdere grutto’s pal voor de hut. Met de ranke snavels brengen de vogels de veren op orde. Dit leent zich heel goed om grutto’s te filmen in 4K. Voordat je naar de hut in Marken gaat, dienen je accu’s geladen te zijn want er is geen stroom. Maar voor zo’n middag en vroege ochtend moet het kunnen. Op een laptop trek ik regelmatig mijn volgeschoten geheugenkaarten leeg.

Vernatting Groningen trekt veel vogels (en vogelaars)

Naar aanleiding van aanhoudende regenval in 1998 dreigde er wateroverlast in Groningen, waarbij het Groninger Museum en delen van het Martini Ziekenhuis werden ontruimd.  Om het water op te vangen werden destijds de dijken van de Onner- en de Oostpolder  doorgeprikt. De nood werd echter een deugd…

Zomerpolders
De inrichting van de Onner- en Oostpolder tussen Haren en Noordlaren begon in 2010 en is inmiddels afgerond. Hiermee is

De vernatting van de Onnerpolder werkt als een magneet op water- en moerasvogels. (foto: Jacques van der Neut)
De vernatting van de Onnerpolder werkt als een magneet op water- en moerasvogels. (foto: Jacques van der Neut)

de provincie Groningen een natuurgebied rijker ter grootte van 875 hectare (zo’n 1300 voetbalvelden). In beide polders hebben moerasbosjes en poelen grote aantrek- kingskracht op watervogels zoals slobeend, kuifeend en steltlopers als tureluur, scholekster en steltkluut. Rondom het gebied liggen fiets- en wandelpaden. De polders hebben een belangrijke functie als waterwin- en bergingsgebied. Door landbouwpercelen aan te kopen en te

In de Onnerpolder foerageren witwangsterns. (foto: Jacques van der Neut)
In de Onnerpolder foerageren witwangsterns. (foto: Jacques van der Neut)

ruilen was het mogelijk om het gebied vrij te maken voor de inrichting als natuurgebied. De polders zijn nu ingericht als zomerpolders. Dit houdt in dat er in de winter water wordt ingelaten zodat het gebied in de lente en zomer aantrekkelijk is voor moeras- en weidevogels. Hiervoor zijn onder andere stuwen geplaatst en dijkjes opgehoogd. De waterbeheersing is zo geregeld dat omringende landbouwbedrijven er geen last van hebben. De polders zijn in beheer bij Het Groninger Landschap.

Internationale bekendheid
De Onner- en Oostpolder maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Door de nieuwe inrichting is het mogelijk om de natuur rondom het Zuidlaardermeer nog verder te ontwikkelen. Het Zuidlaardermeer is Natura 2000 gebied, dit betekent dat het op Europees niveau wordt beschermd. Dit gebied heeft sinds enkele jaren internationale bekendheid vanwege de grote aantallen vogels die er voorkomen. De investeringen in natuur leveren zichtbaar resultaat op. Als je langs de Onnerpolder loopt, dan zie je regelmatig heen- en weer scherende zwarte sterns, visdieven en witwangsterns. Er worden

Het kleinst waterhoen is een ralachtige met een teruggetrokken leefwijze. (foto: Jacques van der Neut)
Het kleinst waterhoen is een ralachtige met een teruggetrokken leefwijze. (foto: Jacques van der Neut)

bovendien ook regelmatig witvleugelsterns gezien. Voor laatst genoemde soorten moest je gewoonlijk afreizen naar Oost-Polen of Roemenië. Maar sinds de vernatting van polders in Groningen broeden zij thans binnen onze landsgrenzen. Een fantastisch resultaat! In de vernatte Onnerpolder laat ook het kleinst waterhoen zich prima bekijken. Ik word omringd door een klein groepje vogelaars en met zijn allen turen we naar twee kleinst waterhoenen. Als de vogels zich laten zien klinken er kreten van opwinding.  In verband met de grote toeloop wordt kort daarop het landweggetje voor auto’s afgesloten en moeten vogelaars dus een stukje lopen.