Tagarchief: Natura2000

Met de nieuwe Natuurwet gaan we 100 jaar terug in de tijd

De laatste uren van 2016 tikken geleidelijk weg.  Komend jaar treedt de nieuwe Natuurwet in werking, waardoor de drie huidige wetten, waarin bepalingen  aangaande de bescherming van soorten en gebieden zijn opgenomen, worden opgeheven. Volgens de officiële kanalen van de overheid gaat het onder meer om vereenvoudiging van de regels, maar wie echter een beetje kritisch kijkt, ontdekt de nodige haken en ogen…

Slanke sleutelbloem. (foto: Jacques van der Neut)
Bruine kikker. (foto; Jacques van der Neut)

Aansprekende soorten
Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Volgens de website van de rijksoverheid wordt het straks allemaal beter. We hebben immers maar met 1 wet te maken en door minder regels wordt het makkelijker om de wet toe te passen… De das, boommarter, gewone en grijze zeehond, orchideeën, eekhoorn, edelhert, adder, ringslang en nog een hele lijst minder aansprekende soorten worden in de huidige Flora- en faunawet beschermd. In de nieuwe Natuurwet, genieten veel van deze soorten echter geen bescherming meer. Nationaal beschermde soorten mogen niet worden gedood of gevangen, stelt de nieuwe wet, en hun leefgebieden mogen niet worden vernietigd. Maar verstoren mag voortaan wel, ook als dat opzettelijk gebeurt. Zo mag een dassenburcht niet worden vernietigd, maar een boer mag bij wijze van spreken wel naast de ingang afval verbranden of er net zo lang vuurwerk afsteken tot de das zijn burcht verlaat. Ook voor vogels geldt dat opzettelijk verstoren voortaan mag, zolang de ‘gunstige staat van instandhouding’ niet in het geding is. Ekster- en kraaienhaters krijgen vrij spel, zolang ze nest en vogel maar niet beschadigen.

Het Fochteloërveen heeft de status van Natura 2000-gebied. (foto: Jacques van der Neut)

Nationale parken
Bij de bescherming van de natuurgebieden valt trouwens dezelfde tendens te bespeuren. Alleen de gebieden die van Europees belang worden geacht – de zogenaamde Natura 2000-gebieden – krijgen voortaan bescherming. Ruim zestig natuurmonumenten die krachtens de oude Natuurbeschermingswet bescherming genoten, verliezen straks hun beschermde status. Het valt allemaal natuurlijk wel te verklaren. De natuurbescherming in Nederland verblijft sinds het aantreden van kabinet Rutte in 2010 namelijk in een acute toestand van stervensbegeleiding. Het begon al met het delegeren van de zorg voor nationale parken naar de provincies en nu de komst van de nieuwe Natuurwet, die ondernemend Nederland geen strobreed in de weg mag liggen. Vanuit het verleden zijn er genoeg praktijkvoorbeelden op te noemen, waarbij dat wél het geval was, dus is er op het politieke vlak een en ander gestroomlijnd. Met de nieuwe Natuurwet gaan we minstens 100 jaar terug in de tijd en gezien de huidige, politieke verhoudingen verwacht ik dat daar voorlopig geen verbetering in komt…

 

Mooiste natuurgebied van Nederland

waddenzee_0002
Het Waddengebied won de verkiezing. (foto: Jacques van der Neut)

Het Nederlandse Waddengebied, De Veluwe en de Hollandse Duinen zijn door het Nederlandse publiek gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland. Naast de drie gebieden die door het publiek zijn gekozen, maakte de vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven gebruik van de mogelijkheid om een vierde gebied (wild card) als winnaar aan te wijzen: NLDelta Biesbosch- Haringvliet.

Kwaliteitsverbetering
In totaal zijn er 87.903 stemmen uitgebracht. Met de verkiezing wil staatssecretaris Martijn van Dam de natuur versterken, mensen meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft en tegelijkertijd de natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, zoals Amsterdam, Hollandse tulpen en molens dat zijn. Als je een beetje kritisch bent, dan zijn die bijna 90.000 uitgebrachte stemmen natuurlijk niet eens zo veel, op een bevolking van bijna 17 miljoen. De winnende gebieden ontvangen elk een bedrag van maximaal 300.000 euro om te investeren in natuurontwikkeling en in kwaliteitsverbetering, zoals het verbeteren van voorzieningen voor bezoekers. Verder worden de winnaars de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Daarnaast krijgen de winnende gebieden en de andere deelnemers aan de verkiezing ondersteuning in de vorm van kennis en kunde bij de verdere ontwikkeling van alle plannen. Op NLDelta Biesbosch-Haringvliet werden overigens bijna 7500 stemmen uitgebracht.

Hoge verwachtingen
Met het oog op de verkiezing is het de bedoeling om meer bekendheid aan de Biesbosch te geven en meer bezoekers te verleiden tot een bezoek aan dit gebied. Hier en daar wordt gerept over 20% meer bezoekers. Zit de Biesbosch echter te wachten op nog meer bezoekers en zijn de huidige voorzieningen daar eigenlijk wel op berekend? Stijgt het aantal uren Handhaving en Toezicht dan navenant? Ondanks de prestigieuze titel Mooiste natuurgebied van Nederland moeten we natuurlijk wel realistisch blijven. Zo’n predikaat schept immers hoge verwachtingen en kunnen die worden waargemaakt? Een paar voorbeelden. Is het leuk om ’s zomers in een kreek zoals de Sloot beneden Petrus file te varen en op voortdurend op je hoede te moeten zijn voor aanvaringen?  Bijna iedere gebruikersgroep in de Biesbosch geeft aan dat het ontbreken van adequaat toezicht als een groot manco wordt ervaren en nog altijd is en blijft dat stiefmoederlijk bedeeld. Er is een chronisch gebrek aan financiële middelen, maar ondernemers in de Biesbosch wordt geen strobreed in de weg gelegd, hoeven in financiële zin zelfs niets af te dragen, terwijl zij er wél financieel voordeel bij hebben. Het is birds_waterfowl-in-the-mistsowieso handig om inzicht te hebben wat ondernemers allemaal in je gebied uitvoeren, zoiets voorkomt immers wildgroei.

Verkiezing
Ook de aanwijzing conform Natura2000 lijkt een fragiele, wassen neus want wie toetst er economische activiteiten en evenementen die er in het gebied worden ondernomen en hoe verhouden die zich tot de natuurwetenschappelijke waarden van de Biesbosch? Een waterrecreant die te hard vaart, loopt kans op een bekeuring van een paar honderd euro, maar militairen van wat voor onderdeel dan ook, ‘oefenen’ met hoge snelheid en dito golfslag door smalle kreken. In zo’n geval zit je als boswachter in een fluisterboot toch met rode kaken. Je hebt immers zojuist uitgelegd aan de mensen die meevaren, wat het grote voordeel is van elektrisch en rustig varen… Bij zo’n verkiezing als winnaar uit de bus rollen is natuurlijk heel mooi, maar persoonlijk zou ik eerst de ‘open eindjes’ proberen op te lossen en daarna je druk maken voor wat voor verkiezing dan ook.