Tag archieven: Vogelbescherming Nederland

De Nationale Vogelweek

Gisteren was het passen en meten met de foto’s voor de expositie in het Stroomhuis Neerijnen. (foto: Annemieke van der Neut-Meeuwisse)

De Nationale Vogelweek wordt van 12 t/m 21 mei 2018 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met vele lokale vogelwerkgroepen, vrijwilligers en collega-natuurbeschermers. Op verzoek van vrijwilligers van het Stroomhuis in Neerijnen heb ik foto’s geleverd voor een foto-expositie, met de terugkeer van onze (broed)vogels als centraal thema.

Big Day
In de Nationale Vogelweek die vandaag van start gaat en eindigt op 21 mei, zijn er tal van activiteiten. Zo is er vandaag op Texel de Big Day, waarbij aandacht wordt gevraagd voor het goede doel; in dit geval de huiszwaluw. Tijdens deze Big Day proberen teams van vogelaars al fietsend in 24 uur zoveel mogelijk vogelsoorten te zien op Texel. De start is vrijdagnacht om 00.00 uur, de finish 24 uur later. De Big Day wordt georganiseerd in het kader van het Wadden Vogelfestival op 12 en 13 mei en de Nationale Vogelweek.

De bijeneter broedt ook binnen onze landsgrenzen. (foto: Jacques van der Neut)

Expositie Stroomhuis
Diverse Vogelwachten in ons land organiseren rondom de Nationale Vogelweek veel activiteiten. Zo werd ik een paar maanden geleden gebeld door Anton van der Velde, vrijwilliger bij het Stroomhuis Neerijnen; of ik zin had bij hen te exposeren! Zoiets doe ik niet dagelijks, dus  zegde ik mijn medewerking toe. Gisteren eindigde de tentoonstelling van tekenaar, kunstenaar Erik van Ommen en daarvoor in de plaats kwamen mijn foto’s. Al de vergrotingen hangen keurig in uniforme lijsten met passe-partout en een  klein tekstblokje, verstrekt aanvullende informatie over de  bewuste, afgebeelde soort. Het gaat om 20 foto’s van vogels die in ons land broeden, zoals de slechtvalk, de visarend en zeearend, grote gele kwikstaart, draaihals, bijeneter en huiszwaluw. Vanmiddag wordt de expositie om 15.00u geopend.      

Stroomhuis

In 1951/’52 werd door de  Provinciale Geldese Energie Maatschappij (PGEM) in Neerijnen een 50 kV onderstation gebouwd, het Stroomhuis. Het werd in 1953 in gebruik genomen. Het Stroomhuis is gebouwd op grond die is onteigend van de toenmalige baronesse Van Pallandt. Het Stroomhuis verzorgde de elektriciteitsvoorziening van de Tieler- en de Bommelerwaard. Naast het Stroomhuis kwamen drie huizen te staan voor werknemers van de PGEM die om de drie weken dienst hadden, ook ’s nachts. Door de bouw van een nieuw schakelhuis werd het Stroomhuis in Neerijnen overbodig. PGEM-medewerker de heer J. van de Sandt stelde in 1987 de apparatuur eigenhandig buiten werking. De aanvraag van de PGEM om het Stroomhuis te slopen werd geweigerd. Na ontmanteling van de apparatuur en sanering van de omgeving werd het Stroomhuis in gebruik genomen als StroomhuisNeerijnen – Centrum voor kunst en cultuur.

Weidevogels in de knel

Als gevolg van de muizenplaag in Noord-Nederland zullen er op veel plekken graslanden worden vernieuwd. Veel weilanden in de getroffen gebieden zullen worden omgeploegd en ingezaaid. Weidevogels dreigen hiervan echter in de naderende broedperiode de dupe te worden. Vogelbescherming Nederland roept daarom provincies op maatregelen te nemen om de weidevogels te ontzien.

Broedperiode
Het grote aantal muizen op dit moment in delen van het land heeft tal van weilanden aangetast en minder geschikt gemaakt voor productie. In totaal gaat het om bijna 25.000 hectare. Veel van de schade door muizen treedt op in gebieden die bekend staan als belangrijke weidevogelgebieden. Vogelbescherming vreest dat

Een kievit neemt een bad in een ondiepe poel. (foto: Jacques van der Neut)
Een kievit neemt een bad in een ondiepe poel. (foto: Jacques van der Neut)

herstelwerkzaamheden op veel van deze graslanden in de broedperiode ten koste zullen gaan van grutto, tureluur, kievit en andere weidevogels. Het omploegen en daarna inzaaien van hoogproductief raaigras op plekken waar nu nog oud kruidenrijk grasland staat zal weilanden ongeschikt maken voor weidevogels. Omploegen en inzaaien komend voorjaar tijdens het broedseizoen zal daardoor direct een grote klap toebrengen aan de nesten en kuikens van de vogels. En dat terwijl weidevogels sowieso al zwaar onder druk staan door de intensieve landbouw. Ooit was Nederland weidevogelland bij uitstek. De weidevogels kunnen het tempo waarmee efficiëntie in de landbouw wordt doorgevoerd echter niet bijbenen.

grutto_wwebsite
Een verdwijnend beeld uit ons polderland. Een groep joelende grutto’s in ondiep water. (foto: Jacques van der Neut)

Kerngebieden
Vogelbescherming vraagt in een brief aan de provinciebesturen om geen graslandherstellende maatregelen toe te staan tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 15 juni. Ook vraagt Vogelbescherming het herstel van beschadigde graslanden in belangrijke kerngebieden voor weidevogels met kruidenrijke mengsels te stimuleren door de meerkosten hiervan te financieren. Vorig jaar had de grutto bijvoorbeeld een zeer slecht broedseizoen. Minder dan de helft van het noodzakelijke aantal jongen dat nodig is om de populatie op peil te houden vloog uit. Vooral als gevolg van het zachte weer waardoor er erg vroeg werd gemaaid. Wederom een slecht broedseizoen zal volgens Vogelbescherming ronduit dramatisch zijn.