Tag archieven: kerngebieden

Weidevogels in de knel

Als gevolg van de muizenplaag in Noord-Nederland zullen er op veel plekken graslanden worden vernieuwd. Veel weilanden in de getroffen gebieden zullen worden omgeploegd en ingezaaid. Weidevogels dreigen hiervan echter in de naderende broedperiode de dupe te worden. Vogelbescherming Nederland roept daarom provincies op maatregelen te nemen om de weidevogels te ontzien.

Broedperiode
Het grote aantal muizen op dit moment in delen van het land heeft tal van weilanden aangetast en minder geschikt gemaakt voor productie. In totaal gaat het om bijna 25.000 hectare. Veel van de schade door muizen treedt op in gebieden die bekend staan als belangrijke weidevogelgebieden. Vogelbescherming vreest dat

Een kievit neemt een bad in een ondiepe poel. (foto: Jacques van der Neut)
Een kievit neemt een bad in een ondiepe poel. (foto: Jacques van der Neut)

herstelwerkzaamheden op veel van deze graslanden in de broedperiode ten koste zullen gaan van grutto, tureluur, kievit en andere weidevogels. Het omploegen en daarna inzaaien van hoogproductief raaigras op plekken waar nu nog oud kruidenrijk grasland staat zal weilanden ongeschikt maken voor weidevogels. Omploegen en inzaaien komend voorjaar tijdens het broedseizoen zal daardoor direct een grote klap toebrengen aan de nesten en kuikens van de vogels. En dat terwijl weidevogels sowieso al zwaar onder druk staan door de intensieve landbouw. Ooit was Nederland weidevogelland bij uitstek. De weidevogels kunnen het tempo waarmee efficiëntie in de landbouw wordt doorgevoerd echter niet bijbenen.

grutto_wwebsite
Een verdwijnend beeld uit ons polderland. Een groep joelende grutto’s in ondiep water. (foto: Jacques van der Neut)

Kerngebieden
Vogelbescherming vraagt in een brief aan de provinciebesturen om geen graslandherstellende maatregelen toe te staan tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 15 juni. Ook vraagt Vogelbescherming het herstel van beschadigde graslanden in belangrijke kerngebieden voor weidevogels met kruidenrijke mengsels te stimuleren door de meerkosten hiervan te financieren. Vorig jaar had de grutto bijvoorbeeld een zeer slecht broedseizoen. Minder dan de helft van het noodzakelijke aantal jongen dat nodig is om de populatie op peil te houden vloog uit. Vooral als gevolg van het zachte weer waardoor er erg vroeg werd gemaaid. Wederom een slecht broedseizoen zal volgens Vogelbescherming ronduit dramatisch zijn.